qr code

тел. : +38 044 289-39-49
тел. : +38 044 284-35-61
моб.: +38 067 504-54-27
e-mail: info@teren.kiev.ua

01033, Украина, г. Киев
ул. Шота Руставели, 20б
skype: teren.plus

Київський час

Квартири подобово
без комісії
Оренда квартир без комісії
вул. Софіївська, 1

вул. Софіївська, 1 Код об’єкта: # 7708 Кількість кімнат 2 Ціна: 23000 грн переглянути


вул. Ярославів Вал, 10

вул. Ярославів Вал, 10 Код об’єкта: # 7710 Кількість кімнат 2 Ціна: 24000 грн переглянути


вул. Софіївська, 8

вул. Софіївська, 8 Код об’єкта: # 7709 Кількість кімнат 2 Ціна: 22000 грн переглянути


вул. Межигірська, 3/7

вул. Межигірська, 3/7 Код об’єкта: # 7741 Кількість кімнат 2 Ціна: 20000 грн переглянути


Офіс в Оренду
 вул. Дарвіна, 6

вул. Дарвіна, 6
Код об’єкта: # 8736
Кількість кімнат: 6

переглянути пропозицію

Договір співпраці

Завантажити Агентський Договір Оренди (укр.-англ.)

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

м. Київ __________ 2011

1) __________________, громадянин __________, паспорт _____________, виданий (ким, коли), що мешкає за адресою: ___________ (надалі – Довіритель), з одної сторони,

Та

2) ___________________, суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа, свідоцтво ________ від ___________, ідентифікаційний номер __________, паспорт ___________, виданий (ким, коли), що мешкає за адресою: _____________ (надалі – Агент), з іншої сторони,

(Довіритель та Агент надалі разом – Сторони, а окремо – Сторона)

уклали цей Агентський договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Довіритель цим доручає та уповноважує Агента, а Агент приймає на себе зобов’язання вчиняти від імені та за рахунок Довірителя дії, визначені у цьому Договорі, щодо надання в оренду/суборенду нерухомого майна (квартири, будинку, приміщення, земельної ділянки) (надалі – Нерухомість), загальною площею _____ кв.м., що розташована за адресою: _______________, і належить Довірителю на праві власності (користування).

1.2. За надання Агентом послуг згідно з цим Договором, Довіритель буде сплачувати Агенту винагороду у порядку та розмірі, визначеним цим Договором.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Агента:

2.1.1. Здійснювати пошук потенційних орендарів/суборендарів (надалі – Орендар) Нерухомості з метою укладання договорів оренди/суборенди (надалі – Договір оренди) на умовах та на строки, попередньо письмово узгоджені з Довірителем.

2.1.2. Забезпечувати, при необхідності, нотаріальне посвідчення Договору оренди.

2.1.3. Забезпечувати, при необхідності, реєстрацію Договору оренди у відповідних органах влади та управління чи установах.

2.1.4. Консультувати Довірителя щодо всіх питань, які відносяться до цього Договору.

2.1.5. Організовувати показ Нерухомості та переговори з потенційними Орендарями та інформувати Довірителя про результати таких показів та переговорів.

2.1.6. Погоджувати з Довірителем бізнес-пропозиції потенційним Орендарям та ознайомлювати Довірителя з бізнес-пропозиціями потенційних Орендарів.

2.1.7. З Попереднього письмового дозволу Довірителя укладати Договори оренди з Орендарями від імені Довірителя на умовах, погоджених з Довірителем.

2.1.8. Діяти по відношенню до Нерухомості в межах повноважень, визначених довіреністю, що надається Довірителем (наприклад, доступ до Нерухомості, сплата або контроль щодо сплати комунальних платежів, платежів у зв’язку із експлуатацією Нерухомості, укладання договорів з житловими та комунальними підприємствами, тощо).

2.1.9. Отримувати орендну плату та інші платежі від Орендарів та перераховувати їх Довірителю, у сумах, що залишаються після утримання винагороди Агента, як це визначено у цьому Договорі, та сплати податку з доходів фізичних осіб-нерезидентів, якщо такий застосовується.

2.1.10. Діяти в якості податкового агента Довірителя у порядку, визначеному Податковим кодексом України, та утримувати, звітувати щодо та перераховувати в бюджет України податок з доходів фізичних осіб-нерезидентів, якщо такий застосовується, за ставками, визначеними Податковим кодексом України (15% та 17%).

2.1.11. Регулярно (щомісяця) звітувати перед Довірителем щодо виконання цього Договору та надавати Акти про надання послуг з описом строку надання послуг, наданих послуг, винагороди та витрат, понесених Агентом у зв’язку із виконанням цього Договору.

2.1.12. Попередньо узгоджувати з Довірителем витрати, які Агент повинен понести у зв’язку із виконанням цього Договору (надалі – Витрати, що компенсуються) (наприклад, сплата нотаріальних послуг, за реєстрацію Договору оренди, тощо).

2.1.13. Забезпечувати збереження оригіналів документів, які надає Довіритель в процесі надання послуг згідно з цим Договором, та повертати їх Довірителю після надання послуг.

2.2. Обов’язки Довірителя:

2.2.1. Надавати Агенту згідно з його запитом та протягом розумного строку всі документи та їх копії, що вимагаються Агентом для виконання його обов’язків за цим Договором (наприклад, правовстановлюючі документи щодо Нерухомості, довіреність на ім’я Агента).

2.2.2. Сплачувати винагороду Агенту (надалі – Винагорода) та відшкодовувати Витрати, що компенсуються у порядку та розмірах, визначених цим Договором.

2.2.3. Погоджувати бізнес-пропозиції потенційним Орендарям, підготовлені Агентом.

2.2.4. Інформувати Агента про укладення Договорів оренди та їх умови.

2.2.5. Сприяти Агенту у виконанні ним функцій податкового агента Довірителя. При цьому Довіритель розуміє та погоджується, що згідно з порядком, встановленим Податковим кодексом України, податок на доходи нерезидента, якщо застосовується, буде утриманий з його доходів та сплачений за його рахунок, тобто Довіритель отримає від Агента суму, зменшену на суму утриманого та сплаченого податку.

2.2.6. Сприяти Агенту при нотаріальному посвідченні та/або при реєстрації Договорів оренди.

3. ДАТА ВСТУПУ В СИЛУ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір вступає в силу на дату його підписання Сторонами, вказану вище, та буде діяти протягом (вказати строк).

3.2. Будь-яка Сторона може в односторонньому порядку припинити дію цього Договору шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення не менш ніж за тридцять (30) календарних днів до дати припинення цього Договору.

4. ВИНАГОРОДА, ВИТРАТИ, ЩО КОМПЕНСУЮТЬСЯ, ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Винагорода Агента буде складати (вказати розмір та валюту) за кожен календарний місяць надання послуг за цим Договором. Податок на додану вартість не нараховується.

4.2. Агент має право на відшкодування Витрат, що компенсуються, на підставі документів, що підтверджують такі Витрати.

4.3. Винагорода Агента буде сплачуватись Довірителем та Витрати, що компенсуються, будуть відшкодовуватись на підставі рахунків, виставлених Агентом, протягом ___ календарних днів після виставлення таких рахунків.

4.4. Агент має право на утримання Винагороди та Витрат, що компенсуються, із сум, що надходять Агенту на ім’я Довірителя від Орендарів.

4.5. У випадку, якщо після показу Нерухомості або проведення переговорів з потенційними Орендарями або отримання бізнес-пропозиції від потенційного Орендаря або укладення протоколу про наміри чи попереднього договору оренди Договір оренди не укладається не з вини Агента, Агент має право на отримання Винагороди у розмірі ____________ та на відшкодування відповідних Витрат, що компенсуються.

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ПЕРЕДАННЯ РУЗУЛЬТАТІВ ПОСЛУГ

5.1. Факт надання Довірителю послуг Агентом за цим Договором підтверджується відповідним Актом про надання послуг, який підписується Сторонами і в якому вказуються період надання послуг, опис наданих послуг, Винагорода та Витрати, що компенсуються. Відмова Довірителя від підписання Акту про надання послуг не є підставою для несплати рахунків, виставлених Агентом, якщо послуги фактично надані.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України та умовами цього Договору.

6.2. Відповідальність Агента за будь-якими претензіями, пов’язаними з виконанням цього Договору, обмежується сумами, отриманими Агентом за надані послуги. У випадку виникнення у третьої особи претензій, пов’язаних з послугами, наданими згідно з цим Договором, Довіритель звільнить Агента від всіх таких претензій, відповідальності та відповідних витрат.

6.3. Агент не буде нести відповідальність за та Довіритель не буде вимагати від Агента компенсації збитків (прямих та непрямих), понесених Довірителем в результаті будь-якого порушення Договору оренди будь-яким Орендарем, незважаючи на те, чи був такий Орендар запропонований Агентом чи ні.

6.4. Пеня за несвоєчасну сплату рахунків

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Протягом строку дії цього Договору і після його закінчення жодна із Сторін не може з будь-яких причин без попередньої письмової згоди іншої Сторони будь-яким чином розголошувати третім особам та/або публікувати та/або дозволяти публікацію будь-якої інформації, яка була надана одною із Сторін у зв’язку з виконанням цього Договору або стала відома одній із Сторін під час виконання нею цього Договору.

7.2. Для цілей цього Договору поняття «інформація» включає, але не обмежується, наступне:

7.2.1. інформація про умови цього Договору, а також про форми і методи виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;

7.2.2. інформація про стан справ або про майно будь-якої із Сторін;

7.2.3. інформація про попередню, поточну або плановану майбутню діяльність будь-якої із Сторін, або будь-якої третьої особи, будь-яким чином маючої відношення до будь-якої із Сторін, або про клієнтів/контрагентів будь-якої із Сторін, незалежно від характеру такої інформації, та

7.2.4. інформація відносно послуг, отриманих Довірителем.

7.3. Зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим Договором, не розповсюджуються на випадки обов’язкового надання інформації відповідним органам згідно з установленою законодавством країни Сторони процедурою, а також на загальнодоступну інформацію або інформацію, що стає відомою третім особам не з вини Сторін.

8. ЗАСТОСОВУВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Цей Договір та права і обов’язки Сторін за цим Договором складені, регулюються та тлумачаться згідно з законодавством України.

8.2. У разі виникнення між Сторонами будь-якого спору відносно тлумачення, дії або виконання цього Договору, Сторони будуть вживати всіх прийнятних заходів для вирішення такого спору шляхом переговорів.

8.3. Якщо Сторони не змогли досягти згоди щодо спору, то будь-який такий спір, розбіжність або претензія у зв’язку з цим Договором чи його порушенням, розірванням або недійсністю будуть вирішені судом загальної юрисдикції України, згідно з правилами підсудності та підвідомчості та згідно з процесуальним правом України.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторона, що не виконала свої обов’язки згідно з цим Договором, несе відповідальність, якщо вона не доведе, що належне виконання обов’язків було неможливим у зв’язку з виникненням обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини) згідно з застосовуваним законодавством і з умовами цього Договору.

9.2. У даному Договорі форс-мажорні обставини включають події, на які Сторони не можуть впливати і за які Сторони не несуть відповідальності, наприклад: війни, повінь, пожари, землетруси та інші стихійні лиха, страйки, зміни застосовуваного законодавства.

9.3. Сторона, яка не виконує свої обов’язки згідно з даним Договором внаслідок виникнення форс-мажорних обставин, зобов’язана протягом 5 (п’яти) календарних днів поінформувати іншу Сторону про такі обставини в письмовій формі. Така інформація повинна містити дані про характер форс-мажорних обставин, а також, якщо можливо, про оцінку їх впливу на виконання та можливий крайній строк виконання зобов’язань згідно з цим Договором.

9.4. Після припинення дії вищезазначених обставин Сторона, яка не може виконати свої обов’язки, повинна негайно поінформувати у письмовій формі іншу Сторону із зазначенням строку, необхідного для виконання своїх обов’язків згідно з цим Договором.

9.5. У разі виникнення форс-мажорних обставин строк виконання обов’язків згідно з даним Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин та їх наслідків, якщо тільки одна із Сторін не направить іншій Стороні належне письмове повідомлення.

9.6. У разі, якщо форс-мажорні обставини перешкоджають одній із Сторін виконати свої обов’язки протягом строку понад 90 (дев’яносто) послідовних календарних днів, або якщо після їх настання стане очевидним, що ці обставини триватимуть понад 90 (дев’яносто) послідовних календарних днів, будь-яка із Сторін може направити іншій Стороні пропозицію провести переговори стосовно цього питання з метою визначення взаємоприйнятних умов для виконання зобов’язань згідно з даним Договором або припинення його дії.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір разом з додатками до нього містить повний текст домовленості між Сторонами стосовно положень цього Договору та замінює собою всі попередні письмові та/або усні домовленості між Сторонами стосовно положень цього Договору. Всі такі попередні письмові та/або усні домовленості між Сторонами стосовно положень цього Договору втрачають чинність з дати підписання цього Договору Сторонами.

10.2. Усі доповнення та зміни до цього Договору є дійсними лише в тому випадку, якщо вони підготовлені письмово та підписані Сторонами або їх належним чином уповноваженими представниками.

10.3. У випадку, якщо будь-які положення цього Договору будуть визнані недійсними згідно з застосовуваним законодавством, цей факт не вплине на інші положення цього Договору, які залишатимуться чинними та будуть діяти у повному обсязі.

10.4. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін українською і англійською мовами. У випадку розбіжності між українським і англійським текстом, український текст матиме переважну силу.

11. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

11.1. Довіритель:


11.2. Агент:


12. ПІДПИСИ СТОРІН

Довіритель:


Ім’я:

Агент:


ПІБ: (печатка, якщо є)

Умови співпраці

Агентство нерухомості «Терен Плюс» - лідер ринку в сегменті оренди квартир у центрі Києва. У нас є велика база найкращих об’єктів нерухомості, що сформувалась та постійно оновлюється з 1996 року – року заснування. Всі квартири в базі Агентства нерухомості проходять попередню перевірку та оцінку. Перед тим як запропонувати квартиру потенційному Орендарю, ріелтор переглядає об’єкт, визначає його позитивні сторони та можливі недоліки. Враховуючи потреби клієнтів, ми пропонуємо квартири в оренду довгостороково та подобово, а також будинки, офіси, об’єкти комерційної нерухомості.

Менеджери агентства нерухомості, які вільно володіють англійською, французькою та німецькою мовами, підготують письмову пропозицію згідно з Вашим запитом. Опис квартири, який Ви отримаєте по електронній пошті або факсу, буде складатись із плану, фотографій та детальних характеристик. Попередню інформацію та консультацію можна отримати по телефону та електронною поштою. Перегляд квартир здійснюється у зручний для клієнта час у супроводі нашого менеджера. Для зручності агентство нерухомості надає автомобіль з водієм.

Спеціалісти агентства нерухомості будуть консультувати Вас на всіх етапах підготовки та підписання офіційного Договору оренди квартири. Ми використовуємо Договори оренди, що захищають інтереси усіх сторін, відповідають вимогам українського законодавства. У розділі «Договори оренди» нашого сайту можна вибрати Договори оренди англійською, російською та українською мовами, що відповідають будь-яким Вашим вимогам.

Агентство нерухомості надасть допомогу у реєстрації Орендаря в орендованій квартирі. А у випадку, коли Ви підписали Договір Управління нерухомістю, Ви отримаєте технічну підтримку та сервісне осблуговування квартири на весь період дії Договору оренди.

Протягом терміну дії Договору оренди Ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу та розуміння, отримати безкоштовну консультацію, рекомендації та іншу інформацію в межах нашої компетенції. Якщо з непередбачених причин Вас не влаштовує обрана Вами квартира, а термін дії Договору оренди ще не збіг, ми готові надати альтернативну квартиру безкоштовно. У пакет послуг агентства нерухомості входить надання аналітичної та статистичної інформації по темі:
- оренда квартир у центрі Києва;
- аналіз ринку нерухомості;
- оцінка інвестиційної привабливості об’єктів нерухомості.

В Україні склалась практика, при якій послуги агентства нерухомості оплачує потенційний Орендар. Агентство нерухомості «Терен плюс» проводить гнучку політику відносно оплати послуг з підбору квартир та приміщень в оренду. Ми розглянемо складність Вашого замовлення та об’єм затрачених зусиль. !!!У більшості випадків ціна за послуги Агентства нерухомості складає одну місячну орендну плату. Менеджери Агентства підберуть та запропонують Вам не тільки квартири в оренду, але і будинки, офіси, комірційну нерухомість. Також ми найкраще знаємо, яку квартиру чи офіс купити для подальшої вигідної здачі в оренду.

Агентство нерухомості «Терен Плюс» гарантує Вам високий рівень ріелторських послуг.

Для власників нерухомості

Хочете вигідно здати в оренду або продати?

Заповніть форму,

або зв'яжіться з нами:
тел.: +38 (044) 289-39-49
e-mail: info@teren.kiev.ua
Skype: teren.plus

Управління нерухомістю

Шановні Власники нерухомості та Інвестори!
Скористайтесь послугами нашої досвідченої команди з УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ.
МИ допоможемо швидко ЗДАТИ в оренду Вашу квартиру чи офіс, забезпечимо максимальний прибуток.

детальніше

Фен-шуй будинка та квартири

Консультації досвідченого спеціаліста.

teren2@ukr.net

детальніше

Дошка оголошень

Робота

Запрошуємо на роботу ріелторів з досвідом роботи і з хорошим знанням англійської мови.
info@teren.kiev.ua

Шановні ріелтори,
Якщо у Вас є «ексклюзивні»
квартири в оренду в центрі Києва, наше агентство нерухомості допоможе вигідно і швидко
здати квартиру в оренду.
Команда «Терен Плюс»

Купимо офіс в центрі Києва

100-200 м2
info@teren.kiev.ua
+380 44 284 35 61

Купимо 1-3 кімнатну квартиру в центрі

Бажано в царському будинку після реконструкції.
sale@teren.kiev.ua
+380 44 289 39 49

Орендуємо будинок у Києві

200-500 м2. Євроремонт.
info@teren.kiev.ua
+380 44 289 39 51

Орендуємо 3-4 кімнатну квартиру

У центрі Києва. Євроремонт.
apostolov@teren.kiev.ua
Терміново +380 44 289 39 49

Орендуємо квартиру

В центрі Києва.
150 - 200 м2, євроремонт
apostolov@teren.kiev.ua
+380 44 289 32 20

Прогноз погоды в Киеве » Украина
Підписатись на розсилку Відправити