тел. : +38 044 289-39-49
факс:+38 044 284-35-61
e-mail: info@teren.kiev.ua

01033, Украина, г. Киев
ул. Шота Руставели, 20б, офис #
skype: teren.plus

Київський час

Квартири подобово
без комісії
Оренда квартир без комісії
вул. Софіївська, 8

вул. Софіївська, 8 Код об’єкта: # 7709 Кількість кімнат 2 Ціна: 22000 грн переглянути


вул. Ярославів Вал, 10

вул. Ярославів Вал, 10 Код об’єкта: # 7710 Кількість кімнат 2 Ціна: 24000 грн переглянути


вул. Саксаганського, 30Б

вул. Саксаганського, 30Б Код об’єкта: # 8557 Кількість кімнат 2 Ціна: 21000 грн переглянути


вул. Прорізна, 19

вул. Прорізна, 19 Код об’єкта: # 7737 Кількість кімнат 2 Ціна: 23000 грн переглянути


Офіс в Оренду
 вул. Дарвіна, 6

вул. Дарвіна, 6
Код об’єкта: # 8736
Кількість кімнат: 6

переглянути пропозицію

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Про затвердження договорів оренди

Наказ ФДМУ від 23.08. 2000 р. №1774 Зареєстрований у Мін’юсті України 21.12.2000 р. за №930/5151

Чинний з 01.01.2001 р.

СУТТЄВО
Орендар повинен протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно підприємства на суму не меншу за його балансову вартість на користь орендодавця. В орендарів державного майна з’явилася додаткова звітність. Вони повинні щомісяця до 12 числа надавати орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати. Зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати тепер забезпечуються у вигляді авансової оплати в розмірі, не меншому ніж орендна плата за декілька місяців, застави майна або майнових прав, банківської гарантії.

З метою врахування змін у законодавстві України про оренду державного майна, що сталися протягом 1996 - 2000 рр., та особливостей оренди різних видів майна наказую:

1. Затвердити Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), Типовий договір оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого), що належить до державної власності, та Примірний договір про відшкодування витрат балансотримача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

2. Департаменту управління державним майном і регіональним відділенням Фонду державного майна України та Фонду майна Автономної Республіки Крим при підготовці договорів оренди брати за основу типові документи, зазначені у пункті 1.

3. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 19 квітня 1996 р. №457, зареєстрований в Мін’юсті 30.05.96 р. за №259/1284.

4. Департаменту управління державним майном зареєструвати цей наказ у встановленому порядку в Міністерстві юстиції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Фонду Глушка С. М.

Голова Фонду О. БОНДАР

Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства)

Місто ______________________, _______________________ року

(число, місяць, рік)


(повна назва Орендодавця)

(надалі - Орендодавець) в особі__________________________________________________


,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________, з одного боку,

(назва документа, № наказу)

та ___________________________________________________________________________

(повна назва особи Орендаря)

(надалі - Орендар) в особі , _____________________________________________________


(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі , ____________________________________________________________

(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування цілісний майновий комплекс ____________________________________________________________


(державного підприємства "___"; структурного підрозділу державного підприємства "___")

(надалі - Підприємство), склад і вартість якого визначено відповідно до наведених акта оцінки, протоколу про результати інвентаризації та


(передавального, розподільчого)

балансу Підприємства, складеного за станом на 01.__200_ р.,

вартість якого становить _______________________ грн, у тому числі: основні фонди за залишковою вартістю __________________________________ грн.

1.2. Грошові кошти та цінні папери, з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості, передаються Орендареві в користування на умовах кредитного договору, що укладається одночасно з підписанням цього Договору.

1.3. Оборотні матеріальні засоби в сумі ______ грн Орендар викуповує на підставі договору купівлі-продажу, що укладається одночасно з підписанням цього Договору.

1.4. Цей Договір є підставою для виникнення у разі приватизації підприємства пріоритетних прав Орендаря на довгострокову оренду земельної(их) ділянки(нок), на якій (яких) розміщене Підприємство, з наступним викупом цієї ділянки відповідно до законодавства.

1.5. Після укладення цього Договору Орендар приєднує до свого майна Підприємство в установленому порядку.

1.6. Орендар виступає правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованого Підприємства.

(У разі оренди структурного підрозділу Орендар виступає правонаступником прав та обов’язків державного підприємства "_______" у частині активів і пасивів останнього, переданих відповідно до розподільчого балансу Підприємства.)

1.7. Майно Підприємства враховується окремо від іншого майна Орендаря на окремому балансі з зазначенням того, що це майно є орендованим.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна Підприємства

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Підприємством у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Підприємства.

2.2. Передача Підприємства в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно.

Власником Підприємства залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Підприємства в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в акті оцінки, складеному за Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

2.4. Вартість майна Підприємства, яке Орендар повертає Орендодавцю (або юридичній особі, яку вкаже Орендодавець), визначається на підставі передавального балансу Підприємства та акта оцінки, складеного за даними інвентаризації на момент припинення дії цього Договору, звіреного з актом приймання-передачі Підприємства в оренду.

Орендар повертає Підприємство Орендодавцю (варіант: юридичній особі, вказаній Орендодавцем) у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.

Підприємство вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.5. Передача Підприємства в оренду здійснюється з дотриманням прав кредиторів та заставоутримувачів Підприємства.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить без ПДВ за перший місяць оренди - ______________________________________________________ грн.

(місяць, рік)

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

У разі якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (у зв’язку з відсутністю даних про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:

"3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) - _____________________ грн.

(місяць, рік)

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Орендна плата за перший місяць оренди - ________ визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за __________________________".

(місяці, роки)

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Орендна плата перераховується:

до державного бюджету (якщо Орендодавцем виступає не Балансоутримувач)

або

до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні 30% до 70% (якщо Орендодавцем виступає Балансоутримувач), щомісяця не пізніше ________ числа місяця, наступного за звітним.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Орендодавцю у визначеному пунктом 3.3 співвідношенні, відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі ________________ облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.6. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.7. Зобов’язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді:


(авансової оплати в розмірі, не меншому ніж орендна плата за ____ місяці;


застави майна або майнових прав; банківської гарантії).

4. Використання амортизаційних відрахувань

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно Підприємства залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються для відновлення основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого майна Підприємства, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

5. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване майно Підприємства відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету.

У разі оренди структурного підрозділу за договором, де орендодавцем є підприємство, цей пункт викладається в такій редакції:

"5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету (30%) та Орендодавцю (70%)".

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна Підприємства, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна Підприємства.

5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване майно Підприємства на суму не меншу за його балансову вартість на користь Орендодавця в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.6. Щомісяця, до 12 числа, надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою банку, що обслуговує Орендаря).

5.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване майно Підприємства, у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або його частини) орендованого майна Підприємства з вини Орендаря.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Самостійно визначати і здійснювати напрями господарської діяльності Підприємства в межах, визначених установчим документом (статутом та/або установчим договором/положенням) Орендаря та/або юридичної особи чи відокремленого структурного підрозділу, створених на базі переданого в оренду Підприємства.

6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, позичати, іншим чином розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого майна Підприємства, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов’язки за цим Договором щодо цих цінностей іншій особі за умови, що це не спричинить зміни вартості Підприємства і не порушує інших положень цього Договору.

Матеріальні цінності і кошти, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і направляються на відтворення основних фондів Підприємства.

6.3. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна Підприємства, здійснювати його реконструкцію, технічне переозброєння та інші поліпшення, що зумовлюють підвищення його вартості.

6.4. У встановленому порядку з дозволу Орендодавця списувати орендоване майно Підприємства.

6.5. Самостійно розподіляти доходи, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

6.6. Орендар має право розпоряджатися або іншим чином передавати третім особам належні йому право оренди та інші права (повністю чи в певній частині), які випливають з цього Договору, тільки за попередньою згодою Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

7. Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду цілісний майновий комплекс згідно з цим Договором за актом приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Передати Орендарю на умовах довгострокового кредиту грошові кошти у сумі ___________________________________________ грн.

7.3. Продати Орендарю інші матеріальні цінності на суму ______________________________________ грн.

7.4. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном Підприємства на умовах цього Договору.

7.5. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

Договір може визначати порядок відшкодування Орендодавцем Орендареві вартості поліпшень орендованого майна.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання державного майна, переданого в оренду за Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна Підприємства внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором.

9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.3. Спори і суперечки, які виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на _____, що діє з "___" ___________ 200_ р. до "___" ______________ 200_ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншій стороні.

10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано за рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір підлягає продовженню на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього Договору.

10.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

приватизації Підприємства за участю Орендаря;

загибелі Підприємства;

достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням арбітражного суду;

банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.9. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендодавця і Орендаря.

11. Платіжні та поштові реквізити сторін:

Орендодавець ______________________________________________________________

Орендар ___________________________________________________________________

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До Договору додаються:

12.1. Розрахунок орендної плати;

12.2. Акт оцінки вартості майна, що передається в оренду;

12.3. Акт приймання-передачі орендованого майна;

12.4. Договір купівлі-продажу оборотних матеріальних засобів від "_____" _______________ 200_ р.;

12.5. Кредитний договір грошових коштів та цінних паперів від "_____" _______________ 200_ р.

ОрендодавецьМ. П.

ОрендарМ. П.

Заступник директора департаменту Я. УСЕНКО

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності

Місто _______________________ ___________________________ року

(число, місяць, рік)


(повна назва Орендодавця)

(надалі - Орендодавець) в особі________________________________________________


,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі_______________________________________________ , з одного боку,

(назва документа, № наказу)

та __________________________________________________________________________

(повна назва особи Орендаря)

(надалі - Орендар) в особі ______________________________________________________


,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________________,

(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно _________________________________________________


(повна назва)

(надалі - Майно) площею ___________________ кв. м, розміщене за адресою: ____________________________________________________, на _______________ поверсі(ах) __________________________________ (будинку, приміщення, будівлі) _______________________________________________, що знаходиться на балансі __________________________________________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки і становить за ____________________________ (експертною оцінкою, залишковою вартістю) __________________________________________ грн.

Майно передається в оренду з метою _________________________________.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.

Власником майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в акті оцінки, складеному за Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем ______________


.

(Орендодавцю або Балансоутримувачу)

Орендар повертає Майно Орендодавцю (Балансоутримувачу) аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим Договором.

Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.5. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить без ПДВ за перший місяць оренди _________________________ грн.

(місяць, рік)

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

У разі якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (при відсутності інформації про індекс інфляції) цей пункт викладається в такій редакції:

"3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) - _______________________________________ грн.

(місяць, рік)

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

Орендна плата за перший місяць оренди ________ визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за _____________________________________________________________________".

(місяці, роки)

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Орендна плата перераховується до державного бюджету та __________________________________ у співвідношенні 70% до 30% (або 30% до 70%)

(Орендодавцеві, Балансоутримувачу)

щокварталу не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

У разі оренди іншого, крім нерухомого, майна, вся орендна плата перераховується орендодавцю.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Орендодавцю у визначеному пунктом 3.3 співвідношенні, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі __________________ облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.6. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

3.7. Зобов’язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді. ___________________________________________________________________________

(авансової оплати в розмірі, не меншому ніж орендна плата за ____ місяці; застави майна або майнових прав; банківської гарантії; права утримання продукції або іншого майна Орендаря)

4. Використання амортизаційних відрахувань

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

5. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна.

5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця в порядку, визначеному законодавством.

5.6. Щокварталу, до 12 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку).

5.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.8. Укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно Підприємства відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, позичати, іншим чином розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого майна, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов’язки за цим Договором щодо цих цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зміни вартості Підприємства і не порушує інших положень цього Договору.

Матеріальні цінності і кошти, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і направляються на відтворення основних фондів.

6.3. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. Ініціювати списання орендованого Майна балансоутримувачем.

6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

6.6. Орендар має право передавати третім особам належні йому право оренди та інші права (повністю чи в певній частині), які випливають з цього Договору, тільки за попередньою згодою Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

7. Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

Договір може містити зобов’язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень майна:

7.4. Відшкодувати Орендарю вартість зроблених останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого майна за наявності дозволу Орендодавця на такі поліпшення в межах суми збільшеної вартості орендованого Майна в результаті таких поліпшень.

7.5. У судовому порядку Орендодавець може бути звільнений від обов’язку відшкодувати Орендарю вартість невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, якщо доведе, що витрати Орендаря на ці поліпшення підвищують вартість орендованого Майна.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного невиконання умов цього Договору.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на ___________, що діє з "___" _____________ 200_ р. до "___" ______________ 200_ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця.

Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

10.7. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не визнаються підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

приватизації орендованого майна Орендарем;

загибелі орендованого Майна;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням арбітражного суду;

банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.10. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендодавця, Орендаря.

11. Платіжні та поштові реквізити сторін

Орендодавець ______________________________________________________________


Орендар ___________________________________________________________________


12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

розрахунок орендної плати;

акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду;

акт приймання-передачі орендованого Майна.

ОрендодавецьМ. П.

ОрендарМ. П.

Заступник директора департаменту Я. УСЕНКО

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю

Місто ______________________, _______________________ року

(число, місяць, рік)


(повна назва Балансоутримувача орендованого майна)

(надалі - Балансоутримувач), в особі____________________________________________


,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________, з одного боку,

(назва документа, № наказу)

та __________________________________________________________________________

(повна назва особи Орендаря)

(надалі - Орендар) в особі _____________________________________________________


,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі___________________________________________________________ ,

(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, уклали цей Договір про нижчезазначене:

1. Предмет Договору

1.1. Балансоутримувач _______________________________________________________


(повна назва)

забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою: ___________, ____________________ (надалі - Будівля), загальною площею _______ кв. м, а також утримання прибудинкової території, а Орендар бере участь у витратах Балансоутримувача на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним площі в цій Будівлі, якщо інше не випливає з характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цим Договором.

Крім пропорційно займаної площі, Договір може передбачати й інші критерії розподілу і оплати спожитих послуг, один з яких обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно кількості користувачів; за кількістю джерел електрообладнання. У разі відсутності лічильників з обліку спожитих послуг окремим споживачем або з інших поважних причин застосовується критерій - пропорційно до займаної площі.

Орендар користується приміщенням, яке складається з


,

(перелік і вид елементів приміщення)

загальною площею __________ кв. м, розміщене на _____ поверсі(ах) Будівлі, вартістю (залишковою, експертною) ________________ грн (надалі - орендоване Приміщення) відповідно до плану розміщення приміщення, що додається до договору.

Орендоване Приміщення використовується для цілей


(виробництво, офіс, торгівля тощо)

2. Обов’язки Сторін

2.1. Балансоутримувач Будівлі зобов’язується забезпечити:

2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов’язаних з обслуговуванням та утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних житлових умов і здійснення господарської діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам, згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями.

Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати встановлюються цим Договором.

Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб’єктами господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.

2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими розцінками і тарифами.

2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання Будівлі і тарифу на послуги.

2.2. Орендар зобов’язується:

2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування Будівлею та Приміщенням за цим Договором.

2.2.2. Своєчасно інформувати Балансоутримувача або організацію, яка обслуговує Будівлю, про виявлені неполадки елементів Будівлі, Приміщення.

2.2.3. Не пізніше __________ числа місяця, наступного за звітним місяцем, вносити плату на рахунок Балансоутримувача Будівлі або організації, що обслуговує Будівлю за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень Будівлі, технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщення, на ремонт відповідно до відновної вартості Приміщення, а також за комунальні послуги.

При несвоєчасному внесенні плати сплачувати пеню із розрахунку _______________ облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.

2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або працівникам організацій, що обслуговують Будівлю, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщення і усунення неполадок.

2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3. Права Сторін

3.1. Балансоутримувач Будівлі має право:

3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Договору.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою виявлення стану конструкцій і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.

3.2.2. У разі незабезпечення виконання вимог пункту 2.1.1 і неприйняття необхідних заходів щодо підприємств, що обслуговують Будівлю, припинити внесення платежів за обслуговування та ремонт Будівлі до усунення виявлених недоліків.

3.2.3. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад нормативні строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.

3.2.4. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води, тепла, електроенергії) строком більш як на одну добу, що підтверджується відповідними документами (актом, записом в журналі заяв і т. п.), зменшити місячну плату за таким видом послуг на ____%.

3.2.5. Вимагати від Балансоутримувача відшкодування збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов’язків за цим Договором, в судовому порядку.

3.2.6. Інші умови: ____________________________________________________________4. Відповідальність і вирішення спорів

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

5. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

5.1. Цей Договір укладено строком на ______________, що діє з "___" _________________ 200_ р. по "___" _________________ 200_ р. включно.

5.2. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, які пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною.

5.3. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря або перехід права власності на Приміщення чи Будівлю до інших осіб не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цим Договором або чинним законодавством.

5.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі орендованого майна;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням арбітражного суду;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

5.8. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для кожної із сторін.

6. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Балансоутримувач ____________________________________________________________


Орендар _____________________________________________________________________


7. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною

До цього Договору додаються:

7.1. План розміщення Приміщення

7.2. Перелік робіт щодо утримання та ремонту Будівлі

7.3. Розрахунок щомісячних платежів за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.

Балансоутримувач ____________ ____________ М. П. Орендар_____________________ ____________ М. П.

Орендар повинен протягом місяця застрахувати орендоване майно на суму не меншу ніж балансова вартість. Щомісяця до 12 числа необхідно надавати орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати

Наказом Фонду державного майна від 23.08.2000 р. №1774 "Про затвердження договорів оренди" (далі - Наказ) затверджено нові типові договори оренди державного майна, в тому числі нерухомого. Орендар повинен протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно підприємства на суму не меншу за його балансову вартість на користь орендодавця. В орендарів державного майна з’явилася додаткова звітність. Вони повинні щомісяця до 12 числа надавати орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати. Зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати тепер забезпечуються у вигляді авансової оплати в розмірі, не меншому ніж орендна плата за декілька місяців, застави майна або майнових прав; банківської гарантії. У зв’язку зі змінами в законодавстві Наказом затверджено Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), Типовий договір оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого), що належить до державної власності, та Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

Попередній Наказ Фонду державного майна від 19.04.96 р. №457 "Про затвердження Типового договору оренди державного майна" (далі - попередній Наказ) визнано таким, що втратив чинність. На відміну від попереднього Наказу, Наказ містить Типовий договір оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого), що належить до державної власності, та Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

А сам Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства) набув суттєвих змін. Зокрема, якщо раніше орендна плата визначалася на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, то тепер додано абзац, згідно з яким нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

З’явився порядок перерахування орендної плати, який раніше викликав багато невизначеності щодо того, куди перераховувати плату: чи все до держбюджету, чи щось залишати балансоутримувачу. Тепер з орендною платою за цілісні майнові комплекси треба робити так: перераховувати до державного бюджету (якщо орендодавцем є не балансоутримувач) або до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 30% до 70% (якщо орендодавцем є балансоутримувач) щомісяця.

Натомість Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р. №786, говорить (пункт 14), що у договорі оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щокварталу в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

Більше того - зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді авансової оплати в розмірі не менше ніж орендна плата за декілька місяців, застави майна або майнових прав, банківської гарантії.

Однак про це замовчує Закон України від 10.04.92 р. №2269-XII "Про оренду державного та комунального майна", що наводить на думку про незаконність вимагання авансом орендної плати за державне майно, тобто це мусить бути у договорі лише за згодою сторін.

Якщо раніше орендар повинен був застрахувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством, та створити страховий фонд, то тепер умови страхування стали жорсткішими: орендар повинен протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно підприємства на суму, не меншу за його балансову вартість на користь орендодавця в порядку, визначеному чинним законодавством.

В орендарів державного майна з’явилася додаткова звітність. Вони повинні щомісяця до 12 числа надавати орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою банку, що обслуговує орендаря).

Якщо раніше зміни та доповнення, що вносяться до договору оренди, розглядалися сторонами протягом 20 днів, то тепер цей строк збільшено до 1 місяця. З договору зникло положення, згідно з яким одностороння відмова від виконання договору та внесених змін не допускалася, і це насторожує.

Слід зазначити, що попередні договори будуть переглядатися за згодою сторін, а всі нові будуть підписуватися вже на базі типових договорів, затверджених Наказом. При цьому про всяк випадок рекомендується порівняти договори, наведені у Наказі, з тими, які будуть надані у Фонді держмайна, на предмет появи додаткових невигідних умов.

Первоначально материал был опубликован в журнале «Компаньон» №10(214) от 12-16 марта 2001 года.

kompanion.com.ua


Останні статті про нерухомість:
«Пункт призначення» (17.03.2008)
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Ціна житла - індикатор кризи
comments powered by Disqus Переглянути всі відгуки

Для власників нерухомості

Хочете вигідно здати в оренду або продати?

Заповніть форму,

або зв'яжіться з нами:
тел.: +38 (044) 289-39-49
e-mail: info@teren.kiev.ua
Skype: teren.plus

Управління нерухомістю

Шановні Власники нерухомості та Інвестори!
Скористайтесь послугами нашої досвідченої команди з УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ.
МИ допоможемо швидко ЗДАТИ в оренду Вашу квартиру чи офіс, забезпечимо максимальний прибуток.

детальніше

Фен-шуй будинка та квартири

Консультації досвідченого спеціаліста.

teren2@ukr.net

детальніше

Дошка оголошень

Робота

Запрошуємо на роботу ріелторів з досвідом роботи і з хорошим знанням англійської мови.
info@teren.kiev.ua

Шановні ріелтори,
Якщо у Вас є «ексклюзивні»
квартири в оренду в центрі Києва, наше агентство нерухомості допоможе вигідно і швидко
здати квартиру в оренду.
Команда «Терен Плюс»

Купимо офіс в центрі Києва

100-200 м2
info@teren.kiev.ua
+380 44 284 35 61

Купимо 1-3 кімнатну квартиру в центрі

Бажано в царському будинку після реконструкції.
sale@teren.kiev.ua
+380 44 289 39 49

Орендуємо будинок у Києві

200-500 м2. Євроремонт.
info@teren.kiev.ua
+380 44 289 39 51

Орендуємо 3-4 кімнатну квартиру

У центрі Києва. Євроремонт.
apostolov@teren.kiev.ua
Терміново +380 44 289 39 49

Орендуємо квартиру

В центрі Києва.
150 - 200 м2, євроремонт
apostolov@teren.kiev.ua
+380 44 289 32 20

Прогноз погоды в Киеве » Украина
Підписатись на розсилку Відправити